Abernathy-Harris; Olathe, CO

Abernathy-Harris; Olathe, CO

Taken in Olathe, Montrose Co., Colorado USA in .

Clayton Franklin Abernathy and Georgia M. Harris w/ their 4 sons-- Back: Clinton, Clayton, Georgia, Robert Gillespie; Front: Bill Dean & Ben Lee

Clayton Franklin Abernathy and Georgia M. Harris w/ their 4 sons--
Back: Clinton, Clayton, Georgia, Robert Gillespie;
Front: Bill Dean & Ben Lee

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo