Ellis Simonton Simonton family photo

Ellis Simonton

Taken in Albany, Oregon USA.

Back of photo is written: Ellis Simonton. front is stamped, Albany, Oregon. Photo found at flea market, not my family line.

Back of photo is written: Ellis Simonton.
front is stamped, Albany, Oregon.

Photo found at flea market, not my family line.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo