Family Kanikowski, Illinois

Family Kanikowski, Illinois

Taken in Chicago, Illinois United States of America.

Pictures taken from 1950 - 1970 in Chicago, Illinois. They were sent to Stanisław Langiewicz in Poland.

Pictures taken from 1950 - 1970 in Chicago, Illinois. They were sent to
Stanisław Langiewicz in Poland.

Write a comment
Comment · Contact ·