Gail Mason, 1942 Fresno, Spring Vice-President

Photo Details