Grace Lee Mondier Morgan Mondier family photo
Marcia Perguidi
Added
by

Grace Lee Mondier Morgan

Grace Lee Mondier Morgan, My Aunt Grace was my father's, Skeet Mondier, sister.

Write a comment
Photo taken at Tulsa, Oklahoma USA