New! A new way to manage your bios and photos. read more ×
Jean Gibbs, Australia

Jean Gibbs, Australia

Taken at Yeoman & Co. studio, Prahran, Australia.

Jean Gibbs, this photo was taken at Yeoman & Co. studio in Prahran (Victoria, Australia?)

Jean Gibbs, this photo was taken at Yeoman & Co. studio in Prahran (Victoria, Australia?)

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo