Joe E. Shelton Family

Taken in Patrick County, Va. USA in .

This Shelton Family photo was taken around Patrick Co.Va.

Write a comment