John and Octavia & children Estlinbaum family photo
Beverley Estlinbaum
Added
by

John and Octavia & children

John and Octavia (Patterson) Estlinbaum
and children: Larry, John and Janey
at home: 3732 N.W. 32nd Street
Oklahoma City, Oklahoma

Write a comment
Photo taken at USA on