Kathryn Richardson Smidutz, Ohio

Kathryn Richardson Smidutz, Ohio

Taken at Mom, Oak Harbor, Ottawa County, Ohio USA.

Kathryn Richardson Smidutz, my mom, Christmas early 1990's

Kathryn Richardson Smidutz, my mom, Christmas early 1990's

Write a comment
Comment · Contact ·
People in this photo