Kazimierz Kanikowski Letter

Kazimierz Kanikowski Letter

Taken in Chicago, Illinois United States of America in .

The letter sent by Kazimierz Kanikowski to Stanisław Langiewicz around 1970

The letter sent by Kazimierz Kanikowski to Stanisław Langiewicz around 1970

Write a comment
Comment · Contact ·
People in this photo