Krystyna Maslinska - Brecz (1929) Maslinski family photo

Krystyna Maslinska - Brecz (1929)

Taken in Poland in .

Krystyna Maslinska - Brecz, 1929, Poland

Krystyna Maslinska - Brecz, 1929, Poland

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·