Share 
Lil Fran X. McGowan Mcgowan family photo
Fran McGowan
Added
by

Lil Fran X. McGowan

This is a photo of Francis X. McGowan Jr. This photo was taken around 1960(Philadelphia, PA)

Write a comment
Photo taken on