Mary Katherine Leggett Triscik Triscik family photo

Mary Katherine Leggett Triscik

Taken in ?, Iowa USA on .

My Grandmother, Mary Katherine Leggett Triscik, who died when my father Ernie Triscik was 2 years old.

My Grandmother, Mary Katherine Leggett Triscik, who died when my father Ernie Triscik was 2 years old.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·