Nikola Tesla

Taken in Smiljan, Općina Gospić County, Lika-Senj County Croatia.

Book baptized 1856th - written baptismal name of Nikola Tesla (manuscript Milutin Tesla, the father of Nicholas)

Write a comment
Comment · Contact ·
People in this photo