Otis Goodenough Farmington Iowa

Taken at Art Studio, Farmington, Iowa USA.

Unknown photo of a man with a respectable beard taken by Otis Goodenough Art Studio in Farmington, Iowa.

Mystery: Who is this bearded man?

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·