Ray & Nancy (LaRue) Applegate Family

Ray & Nancy (LaRue) Applegate Family

Taken in .

A photo of the Ray and Nancy (LaRue) Applegate family, taken in 1921 in Nebraska

A photo of the Ray and Nancy (LaRue) Applegate family, taken in 1921 in Nebraska

Write a comment