Rev. Richard Reimondo, Ohio

Rev. Richard Reimondo, Ohio

Taken in Lima, Ohio USA.

Reverend Richard Reimondo (1926-1973), son of Ernest and Mary Reimondo, brother of John Reimondo (1927-2010), Paul Reimondo, Bernard Reimondo

Reverend Richard Reimondo (1926-1973), son of Ernest and Mary Reimondo, brother of John Reimondo (1927-2010), Paul Reimondo, Bernard Reimondo

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·
People in this photo