Unknown Abenaki Lady Batease family photo

Unknown Abenaki Lady

Taken in Vermont USA in .

Mystery: Believed to be an Abenaki woman related to the Batease-Battist Family.

Write a comment
Comment · Contact ·