Wedding of Reuben & Lillian White family photo

Wedding of Reuben & Lillian

Taken in Moroni, Utah USA in .

This is the wedding photo of Reuben White and Lillian Mower. It was probably taken around the turn of the century in Moroni, Utah.

This is the wedding photo of Reuben White and Lillian Mower. It was probably taken around the turn of the century in Moroni, Utah.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·