White Sox Game, IL 1930's Ekleberry family photo

White Sox Game, IL 1930's

Taken at Comiskey Park, Chicago, Illinois USA.

A photo of a Chicago White Sox game, probably taken at Comiskey Park in Chicago Illinois in the 1930's.

A photo of a Chicago White Sox game, probably taken at Comiskey Park in Chicago Illinois in the 1930's.

Write a comment
Added by
Comment · Contact ·