Yasser Kevok, Egypt

Yasser Kevok, Egypt

Taken in Egypt on .

A photo of Yasser Kevok of Egypt in 1996.

A photo of Yasser Kevok of Egypt in 1996.

Write a comment