Ada Margaret Rhoda Pettigrove - Neil Ian Pettigrove family members

Browse Pettigrove family biographies from Ada Margaret Rhoda Pettigrove through Neil Ian Pettigrove.

Ada Margaret Rhoda Pettigrove - Neil Ian Pettigrove

Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1886 - 1887 1886 - 1887
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1866 - 1935 1866 - 1935
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1860 - 1866 1860 - 1866
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1886 - 1969 1886 - 1969
Bio
1862 - 1876 1862 - 1876
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1891 - 1979 1891 - 1979
Bio
1892 - Unknown 1892 - ?
Bio
Unknown - 1892 ? - 1892
Bio
Jul 27, 1908 - Jul 13, 1991 1908 - 1991
Bio
Aug 22, 1933 - May 1966 1933 - 1966
Bio
Unknown - 1933 ? - 1933
Bio
Jul 4, 1918 - Sep 15, 2009 1918 - 2009
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1833 - 1905 1833 - 1905
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1860 - 1889 1860 - 1889
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1885 - Unknown 1885 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1897 - 1973 1897 - 1973
Bio
Unknown - 1921 ? - 1921
Bio
1855 - 1940 1855 - 1940
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1890 - 1964 1890 - 1964
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1941 - 1968 1941 - 1968
Bio
1938 - 1984 1938 - 1984
Bio
1865 - 1928 1865 - 1928
Bio
Oct 9, 1922 - September 1982 1922 - 1982
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1913 - Unknown 1913 - ?
Bio
1909 - 1976 1909 - 1976
Bio
c. 1896 - Sep 22, 1916 1896 - 1916
Bio
May 20, 1926 - Aug 26, 1990 1926 - 1990
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Mar 7, 1919 - July 1984 1919 - 1984
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Jan 27, 1889 - June 1971 1889 - 1971
Bio
1917 - Unknown 1917 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1830 - 1894 1830 - 1894
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - 1864 ? - 1864
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1905 - 1971 1905 - 1971
Bio
c. 1948 - Unknown 1948 - ?
Bio
1900 - 1955 1900 - 1955
Bio
1911 - 1972 1911 - 1972
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1885 - 1948 1885 - 1948
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1916 - 1969 1916 - 1969
Bio
1898 - 1966 1898 - 1966
Bio
1912 - 1964 1912 - 1964
Bio
c. 1838 - Nov 21, 1903 1838 - 1903
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1868 - 1949 1868 - 1949
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1861 - 1946 1861 - 1946
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1863 - 1937 1863 - 1937
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1890 - 1971 1890 - 1971
Bio
1870 - 1941 1870 - 1941
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Jan 31, 1884 - March 1973 1884 - 1973
Bio
May 14, 1909 - August 1981 1909 - 1981
Bio
Jul 12, 1922 - Jul 22, 1989 1922 - 1989
Bio
Mar 31, 1905 - Aug 5, 1988 1905 - 1988
Bio
1900 - 1977 1900 - 1977
Bio
Unknown - Apr 2, 1943 ? - 1943
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1868 - 1889 1868 - 1889
Bio
1914 - Unknown 1914 - ?
Bio
c. 1923 - Jul 10, 1944 1923 - 1944
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1883 - 1970 1883 - 1970
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1892 - 1950 1892 - 1950
Bio
Apr 21, 1942 - Unknown 1942 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Nov 4, 1901 - June 1980 1901 - 1980
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Feb 9, 1902 - June 1967 1902 - 1967
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1863 - 1935 1863 - 1935
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Aug 21, 1895 - January 1982 1895 - 1982
Bio
Aug 13, 1904 - September 1968 1904 - 1968
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1837 - 1907 1837 - 1907
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1903 - 1985 1903 - 1985
Bio
May 17, 1913 - Mar 1, 1998 1913 - 1998
Bio
1867 - 1941 1867 - 1941
Bio
Dec 30, 1921 - Jun 26, 1996 1921 - 1996
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1921 - 1969 1921 - 1969
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1980 - Unknown 1980 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1832 - 1886 1832 - 1886
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Nov 24, 1903 - January 1986 1903 - 1986
Bio
c. 1942 - Unknown 1942 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Sep 21, 1917 - Apr 27, 1990 1917 - 1990
Bio
Nov 21, 1910 - March 1981 1910 - 1981
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1908 - 1971 1908 - 1971
Bio
1862 - 1866 1862 - 1866
Bio
1887 - Unknown 1887 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Mar 9, 1907 - Nov 21, 1994 1907 - 1994
Bio
Sep 27, 1871 - May 1966 1871 - 1966
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Oct 29, 1928 - May 4, 1994 1928 - 1994
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1858 - 1932 1858 - 1932
Bio
May 5, 1925 - May 20, 2008 1925 - 2008
Bio
Unknown - 1867 ? - 1867
Bio
Nov 26, 1938 - Apr 25, 1991 1938 - 1991
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1955 - 1971 1955 - 1971
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1884 - 1964 1884 - 1964
Bio
1895 - 1973 1895 - 1973
Bio
1959 - 1962 1959 - 1962
Back to Top