Anthony John Niziol

Anthony John Niziol

Taken at 71 Batthel Street, Buffalo, NY USA in .

Anthony John Niziol, taken in the summer of 1951 in the backyard of his home on 71 Barthel Street, Buffalo, NY 14211 John J. Rynkiewicz ([contact link])

Anthony John Niziol, taken in the summer of 1951 in the backyard of his home on 71 Barthel Street, Buffalo, NY 14211

John J. Rynkiewicz ([contact link])

Write a comment
Comment · Contact ·