Share 
Ellis Simonton Simonton family photo
Diane Unknown
Added
by

Ellis Simonton

Back of photo is written: Ellis Simonton.
front is stamped, Albany, Oregon.

Photo found at flea market, not my family line.

Write a comment
Photo taken at Albany, Oregon USA
Ellis Simonton

Ellis Simonton

Mini-biography
Born: unknown
Died: unknown
Also in this photo: Ellis Simonton