Woodrow Carl Teichgraeber, MO

Woodrow Carl Teichgraeber, MO

Taken at Hollywood Studio, Kansas City, Missouri USA.

A photo of Woodrow Carl Teichgraeber taken in Kansas City, Missouri, no date offered by the submitter.

A photo of Woodrow Carl Teichgraeber taken in Kansas City, Missouri, no date offered by the submitter.

Write a comment
Comment · Contact ·
People in this photo