Pete Stokes Stokes family photo
Karla Everett
Added
by

Pete Stokes

Photo found in Southern California. Back of photo says: "Pete Stokes, age 17." Taken by Kirkpatrick Studios, 651 Kansas Avenue, Kansas City, Kansas.
Also found is a photo of Anna Stokes, age 14. Taken at the same studio and probably on the same day.

Write a comment
Photo taken at Kansas City, Kansas
People in this photo