Mary Ann A Wicks - Milo Wicks family members

Browse Wicks family biographies from Mary Ann A Wicks through Milo Wicks.

Mary Ann A Wicks - Milo Wicks

Bio
Sep 21, 1923 - Mar 26, 1990 1923 - 1990
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1834 - Jul 6, 1916 1834 - 1916
Bio
Aug 20, 1919 - Aug 6, 2000 1919 - 2000
Bio
Jun 27, 1899 - Feb 2, 1992 1899 - 1992
Bio
Feb 10, 1928 - May 26, 2001 1928 - 2001
Bio
Oct 6, 1938 - Feb 14, 2006 1938 - 2006
Bio
Sep 20, 1911 - Nov 5, 1998 1911 - 1998
Bio
c. 1923 - Unknown 1923 - ?
Bio
May 9, 1919 - Feb 27, 2005 1919 - 2005
Bio
Dec 23, 1929 - Jan 20, 1997 1929 - 1997
Bio
c. 1944 - Unknown 1944 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1894 - 1930 1894 - 1930
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1855 - Dec 27, 1915 1855 - 1915
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Jun 6, 1910 - Mar 30, 1997 1910 - 1997
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Sep 24, 1924 - Mar 11, 2008 1924 - 2008
Bio
Oct 7, 1914 - Feb 6, 2004 1914 - 2004
Bio
Mar 29, 1887 - October 1983 1887 - 1983
Bio
1842 - 1896 1842 - 1896
Bio
Aug 15, 1902 - Sep 20, 1978 1902 - 1978
Bio
Oct 6, 1921 - Oct 15, 2007 1921 - 2007
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Nov 28, 1903 - July 1969 1903 - 1969
Bio
Aug 12, 1912 - December 1976 1912 - 1976
Bio
c. 1828 - Jun 30, 1913 1828 - 1913
Bio
c. 1903 - Dec 4, 1919 1903 - 1919
Bio
Oct 26, 1891 - February 1985 1891 - 1985
Bio
Jan 3, 1916 - June 1986 1916 - 1986
Bio
Mar 9, 1909 - June 1973 1909 - 1973
Bio
Oct 15, 1918 - April 1976 1918 - 1976
Bio
Apr 10, 1887 - January 1978 1887 - 1978
Bio
c. 1853 - Nov 3, 1924 1853 - 1924
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Oct 24, 1907 - August 1981 1907 - 1981
Bio
Unknown - 1858 ? - 1858
Bio
Feb 10, 1895 - October 1977 1895 - 1977
Bio
Apr 5, 1904 - May 27, 1993 1904 - 1993
Bio
1850 - 1853 1850 - 1853
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Sep 22, 1908 - Apr 4, 1966 1908 - 1966
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Feb 8, 1923 - December 1978 1923 - 1978
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Feb 27, 1886 - July 1968 1886 - 1968
Bio
Oct 15, 1905 - Mar 14, 1995 1905 - 1995
Bio
1879 - 1957 1879 - 1957
Bio
Feb 28, 1909 - Sep 8, 2001 1909 - 2001
Bio
Oct 15, 1908 - September 1975 1908 - 1975
Bio
May 8, 1906 - January 1983 1906 - 1983
Bio
Feb 25, 1904 - Nov 8, 1994 1904 - 1994
Bio
Feb 4, 1906 - Oct 18, 1991 1906 - 1991
Bio
Mar 1, 1898 - August 1977 1898 - 1977
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Nov 10, 1897 - November 1980 1897 - 1980
Bio
1900 - 1982 1900 - 1982
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
May 23, 1895 - Oct 7, 1996 1895 - 1996
Bio
Feb 23, 1883 - April 1977 1883 - 1977
Bio
Dec 19, 1885 - January 1975 1885 - 1975
Bio
1869 - 1931 1869 - 1931
Bio
Sep 2, 1888 - September 1973 1888 - 1973
Bio
Apr 3, 1891 - May 1970 1891 - 1970
Bio
Apr 4, 1907 - March 1986 1907 - 1986
Bio
Apr 29, 1892 - March 1983 1892 - 1983
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Feb 14, 1887 - February 1983 1887 - 1983
Bio
Apr 3, 1911 - March 1987 1911 - 1987
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
1832 - 1890 1832 - 1890
Bio
May 15, 1903 - June 1974 1903 - 1974
Bio
Jul 16, 1894 - February 1984 1894 - 1984
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Feb 19, 1900 - Jan 9, 1993 1900 - 1993
Bio
Nov 6, 1892 - March 1987 1892 - 1987
Bio
1885 - 1957 1885 - 1957
Bio
Feb 10, 1900 - July 1979 1900 - 1979
Bio
c. 1859 - Oct 17, 1898 1859 - 1898
Bio
Dec 6, 1884 - Sep 15, 1968 1884 - 1968
Bio
Nov 16, 1970 - Sep 3, 1993 1970 - 1993
Bio
Apr 26, 1984 - Apr 15, 2005 1984 - 2005
Bio
Jun 16, 1968 - Aug 24, 1993 1968 - 1993
Bio
c. 1943 - Unknown 1943 - ?
Bio
Dec 15, 1913 - Apr 15, 1996 1913 - 1996
Bio
Apr 12, 1875 - June 1972 1875 - 1972
Bio
Nov 21, 1888 - November 1967 1888 - 1967
Bio
Apr 7, 1884 - Aug 15, 1966 1884 - 1966
Bio
Oct 27, 1904 - Jan 22, 2004 1904 - 2004
Bio
Jul 24, 1902 - October 1981 1902 - 1981
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Oct 12, 1932 - Sep 10, 1997 1932 - 1997
Bio
Oct 4, 1932 - Jan 7, 2000 1932 - 2000
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Bio
Jul 31, 1944 - Nov 10, 1998 1944 - 1998
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Apr 18, 1889 - November 1976 1889 - 1976
Bio
Oct 28, 1918 - April 1980 1918 - 1980
Bio
Feb 7, 1919 - Aug 15, 2009 1919 - 2009
Bio
1895 - July 1981 1895 - 1981
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Dec 11, 1896 - March 1987 1896 - 1987
Bio
Jan 2, 1875 - April 1968 1875 - 1968
Bio
c. 1890 - Oct 3, 1892 1890 - 1892
Bio
May 16, 1898 - March 1977 1898 - 1977
Bio
Apr 14, 1896 - October 1968 1896 - 1968
Bio
Jun 24, 1886 - June 1973 1886 - 1973
Bio
Jun 25, 1905 - February 1967 1905 - 1967
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Nov 28, 1950 - May 2, 2006 1950 - 2006
Bio
c. 1955 - Unknown 1955 - ?
Bio
c. 1980 - Unknown 1980 - ?
Bio
c. 1979 - Unknown 1979 - ?
Bio
c. 1964 - Unknown 1964 - ?
Bio
c. 1960 - Unknown 1960 - ?
Bio
May 6, 1912 - Sep 10, 1987 1912 - 1987
Bio
Dec 12, 1904 - May 1986 1904 - 1986
Bio
May 31, 1931 - May 12, 1992 1931 - 1992
Bio
Jul 3, 1929 - Sep 1, 2007 1929 - 2007
Bio
Jun 30, 1903 - Oct 14, 1988 1903 - 1988
Bio
c. 1926 - Unknown 1926 - ?
Bio
Feb 5, 1926 - Jul 29, 2004 1926 - 2004
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Dec 28, 1911 - Jan 19, 2005 1911 - 2005
Bio
c. 1911 - Unknown 1911 - ?
Bio
Jun 16, 1905 - November 1971 1905 - 1971
Bio
Jul 17, 1910 - October 1984 1910 - 1984
Bio
Oct 10, 1909 - February 1985 1909 - 1985
Bio
Apr 5, 1896 - September 1986 1896 - 1986
Bio
Mar 22, 1898 - September 1986 1898 - 1986
Bio
Dec 29, 1901 - December 1972 1901 - 1972
Bio
c. 1925 - Unknown 1925 - ?
Bio
Jun 27, 1933 - Apr 30, 2003 1933 - 2003
Bio
Oct 22, 1918 - Jun 9, 2007 1918 - 2007
Bio
c. 1918 - Unknown 1918 - ?
Bio
May 27, 1905 - August 1985 1905 - 1985
Bio
Jun 2, 1920 - Jun 4, 1988 1920 - 1988
Bio
May 17, 1899 - October 1979 1899 - 1979
Bio
c. 1971 - Unknown 1971 - ?
Bio
Aug 25, 1955 - Jan 31, 2003 1955 - 2003
Bio
Oct 10, 1950 - Sep 14, 2009 1950 - 2009
Bio
Apr 12, 1951 - Dec 7, 1999 1951 - 1999
Bio
May 20, 1951 - Jun 6, 2002 1951 - 2002
Bio
c. 1951 - Unknown 1951 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Aug 31, 1934 - May 4, 2007 1934 - 2007
Bio
Dec 14, 1955 - Mar 29, 2006 1955 - 2006
Bio
c. 1952 - Unknown 1952 - ?
Bio
c. 1953 - Unknown 1953 - ?
Bio
c. 1972 - Unknown 1972 - ?
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
Jul 3, 1946 - Oct 9, 1992 1946 - 1992
Bio
Feb 18, 1905 - Sep 6, 1997 1905 - 1997
Bio
Mar 6, 1938 - Feb 7, 2007 1938 - 2007
Bio
Apr 15, 1965 - Apr 15, 1965 1965 - 1965
Bio
Jul 9, 1919 - May 8, 2006 1919 - 2006
Bio
Nov 24, 1969 - Feb 10, 1993 1969 - 1993
Bio
Jul 16, 1874 - December 1966 1874 - 1966
Bio
Mar 19, 1917 - Nov 1, 2001 1917 - 2001
Bio
Aug 10, 1915 - Dec 30, 2009 1915 - 2009
Bio
Feb 8, 1928 - Jul 26, 1992 1928 - 1992
Bio
Jun 29, 1912 - Oct 17, 1999 1912 - 1999
Bio
Sep 4, 1910 - Mar 29, 2003 1910 - 2003
Bio
Apr 1, 1909 - Jul 21, 1997 1909 - 1997
Bio
c. 1899 - Unknown 1899 - ?
Bio
Apr 23, 1924 - Aug 12, 2011 1924 - 2011
Bio
Apr 23, 1898 - Jun 25, 1993 1898 - 1993
Bio
Apr 8, 1912 - Sep 1, 2003 1912 - 2003
Bio
Sep 2, 1905 - February 1971 1905 - 1971
Bio
May 3, 1913 - Jul 13, 1998 1913 - 1998
Bio
Jun 15, 1910 - November 1986 1910 - 1986
Bio
Apr 7, 1915 - January 1982 1915 - 1982
Bio
Dec 5, 1916 - May 1982 1916 - 1982
Bio
Dec 10, 1901 - June 1974 1901 - 1974
Bio
c. 1943 - Unknown 1943 - ?
Bio
Oct 14, 1900 - March 1977 1900 - 1977
Bio
Feb 22, 1911 - May 27, 1999 1911 - 1999
Bio
Jul 25, 1943 - Feb 24, 1995 1943 - 1995
Bio
Mar 26, 1911 - August 1980 1911 - 1980
Bio
Unknown - Unknown ? - ?
Bio
c. 1851 - Mar 18, 1939 1851 - 1939
Back to Top